Aanpassingen Wet werk en zekerheid (Wwz) per 1 juli 2015

Veranderingen per 1 juli 2015 voor werkgevers:

1. Eerder recht op een vast contract

Door de Wwz hebben flexwerkers eerder automatisch recht op een vast contract. Werknemers met een tijdelijk contract kunnen vanaf 1 juli 2015 sneller doorstromen naar een vaste baan. Zij hebben dan na 2 jaar al een vast contract in plaats van na 3 jaar.

Zo wordt voorkomen dat werknemers lange tijd met tijdelijke contracten voor dezelfde werkgever werken. De mogelijkheden om met een cao af te wijken van deze ketenbepaling, worden beperkt.

2. Ketenbepaling

De periode waarbinnen contracten als opeenvolgend worden gezien, wordt verlengd naar 3 van 6 maanden. Deze ketenbepaling geldt voor alle tijdelijke contracten. Uw werknemer mag maximaal 3 tijdelijke contracten krijgen als er tussen de tijdelijke contracten maximaal 6 maanden zit. Het vierde contract is dan automatisch een vast contract. Hetzelfde geldt als de tijdelijke contracten bij elkaar opgeteld langer duren dan 2 jaar.

3. Duidelijke ontslagroute

Vanaf 1 juli 2015 zijn er 2 vaste ontslagroutes. Hiermee zijn de ontslagprocedures duidelijk, eenvoudiger en sneller. Welke route u als werkgever mot volgen, hangt af van de reden van ontslag. U kunt dus niet zelf meer bepalen welke route u kiest.

Vanaf 1 juli 2015 gaat het ontslag in 2 situaties via UWV:
– Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen
– Bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Alle andere ontslagzaken gaan via de kantonrechter.