Actiepunten schenk- en erfbelasting najaar 2017

Actiepunten mbt schenk- en erfbelasting najaar 2017.

1. Bespaar erfbelasting via jaarlijkse schenking aan uw kinderen

Bij uw overlijden wordt over uw vermogen erfbelasting geheven. Uw kinderen betalen 10% en/of 20% erfbelasting. Door tijdens uw leven gespreid te schenken, draagt u alvast vermogen over aan uw kinderen. Bij uw overlijden is er dan minder vermogen waarover zij erfbelasting verschuldigd zijn. Schenken levert dus in de toekomst een belastingbesparing op. U kunt fiscaal vriendelijk vermogen overhevelen naar uw kinderen door jaarlijks een bedrag van € 5.320 (bedrag in 2017) vrijgesteld te schenken. Uw kinderen hoeven dan geen aangiftebiljet voor de schenkbelasting in te dienen. Als u meer schenkt, moet over het meerdere schenkbelasting worden betaald. In dat geval moeten uw kinderen uiterlijk vóór 1 maart 2018 een aangiftebiljet voor de schenkbelasting hebben ingediend.

2. Eenmalig vrijgesteld schenken aan uw kinderen

Naast de jaarlijkse schenking kunt u uw kinderen (of hun partners) als zij ouder zijn dan 18 en jonger dan 40 jaar, ook eenmalig een hoger bedrag vrijgesteld schenken. Deze eenmalige schenking bedraagt € 25.526 (bedrag in 2017). Daarnaast kunt u aan deze kinderen – in plaats van de eenmalig verhoogde schenking – ook een extra verhoogde eenmalig vrijgestelde schenking doen van € 53.176 (bedrag in 2017). Zij moeten de schenking dan wel gebruiken voor een dure studie (ten minste € 20.000). Voor deze schenking is een notariële schenkingsakte nodig. Tot 1 januari 2017 gold deze extra verhoogde eenmalige schenkingsvrijstelling ook voor de eigen woning. Deze eenmalige verhoogde schenkingsvrijstelling is echter sindsdien verhoogd naar € 100.000 (zie onder punt 3).

2.1. Uitzondering bij eenmalige schenking vóór 1 januari 2010

Als uw kind vóór 1 januari 2010 al gebruik heeft gemaakt van de verhoogde eenmalige vrijstelling, dan geldt als tijdelijke regeling dat u nog een extra eenmalige vrijgestelde schenking kunt doen van € 27.650 (bedrag in 2017). Die schenking moet uw kind dan wel benutten voor een dure studie. De extra verhoogde  eenmalig vrijgestelde schenking mag ook worden gesplitst in:
• een deel dat voor een dure studie wordt gebruikt; en
• een deel dat voor andere doeleinden wordt aangewend, mits het laatstgenoemde deel niet meer bedraagt dan € 25.526 (bedrag in 2017). U moet de delen dan wel in hetzelfde kalenderjaar schenken en u mag deze vrijstelling uiteraard niet al eerder hebben benut.

Digitaal aangifte doen
Voor de eenmalig vrijgestelde schenkingen moet uw kind een schenkingsaangifte indienen, waarin hij/zij een beroep doet op de eenmalige vrijstelling. Uw kind moet die aangifte vóór 1 maart 2018 indienen. Dat kan inmiddels ook digitaal door met de DigiD in te loggen op MijnBelastingdienst.

3. Schenken voor de eigen woning in 2017

Sinds 1 januari 2017 is de bestaande eenmalige verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning permanent verhoogd naar € 100.000 per schenker. De begunstigde hoeft geen kind van de schenker te zijn om de permanente eenmalige schenkingsvrijstelling voor de eigen woning te kunnen benutten. Hij/zij moet wel voldoen aan de leeftijdsgrenzen. De begunstigde (of zijn/haar fiscaal partner) moet tussen 18 en 40 jaar zijn. Verder kan de begunstigde maar één keer van dezelfde schenker een schenking krijgen met toepassing van de vrijstelling tot € 100.000. Het is ook mogelijk geworden om de schenking te spreiden over drie achtereenvolgende jaren.

Let op!
Bij een vrijgestelde schenking voor de eigen woning die gespreid over twee of drie jaren plaatsvindt, moet de begunstigde (of zijn/haar fiscaal partner) in al deze jaren aan de leeftijdsgrenzen voldoen.

3.1. Al eerder een verhoogde schenkingsvrijstelling benut?

Het kan zijn dat de begunstigde vóór 2017 al gebruik heeft gemaakt van een eenmalig verhoogde vrijstelling. Is de begunstigde geen kind van de schenker en heeft hij/zij gebruikgemaakt van de tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning in de periode oktober 2013 tot 1 januari 2015? In dat geval kan geen vrijgestelde aanvulling worden gedaan.

3.2. Is de begunstigde uw kind?

In dat geval hangt het af van het jaar waarin uw kind die schenkingsvrijstelling heeft benut of die schenking nog vrijgesteld kan worden aangevuld tot maximaal € 100.000 in 2017 en/of 2018. Heeft uw kind een eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling benut in de jaren 2010 tot en met 2014? In dat geval is in het geheel geen aanvulling mogelijk in 2017 en latere jaren.

Heeft uw kind een eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling benut in 2015 of 2016? In 2017 en/of 2018 kan dan in totaal nog € 46.612 belastingvrij worden geschonken voor de eigen woning. Dat geldt ook als uw kind de vrijstelling voor de eigen woning in 2015 of 2016 niet maximaal heeft benut. Heeft u uw kind (of diens partner) in 2016 bijvoorbeeld € 30.000 geschonken met toepassing van de vrijstelling in plaats van het maximum van € 53.016 (in 2016)? U kunt in dat geval dus niet maximaal € 70.000 aanvullen, maar slechts € 46.612.

Na 2018 is geen enkele vrijgestelde aanvulling meer mogelijk als in de jaren 2010 tot en met 2016 door uw kind al een verhoogde vrijstelling is gebruikt.