Keten- inlenersaansprakelijkheid bouw/tuinbouw

De ketenaansprakelijkheidsregeling is een maatregel tegen mogelijk misbruik door aannemers en onderaannemers bij afdracht van loonheffing. Sectoren die hier mee te maken hebben zijn o.a. bouw en tuinbouw. De regeling maakt elke schakel van de keten aansprakelijk voor alle volgende schakels. Stel je krijgt een opdracht en een deel van het werk wordt uitbesteed. U bent dan de aannemer en degene aan wie u het werk uitbesteedt is onderaannemer. Als de onderaannemer de loonheffing niet betaalt dan kan zowel de opdrachtgever als ook de onderaannemer door de belastingdienst hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

Wanneer geldt de ketenaansprakelijkheid?

Deze geldt als een aannemer voor een opdrachtgever een werk van stoffelijke aard uitvoert tegen een vooraf bepaalde prijs.
Werk van stoffelijke aard zijn b.v. bouwwerken, landbewerking, herstelwerkzaamheden etc.
De aansprakelijkheid geldt voor zowel overeenkomsten waarvoor een projectprijs is bepaald als voor overeenkomsten waarbij het aangenomen werk wordt afgerekend op basis van gewerkte uren en verwerkte materialen.

Wie is voor wie aansprakelijk?

Bij uitbesteding van werk is de aannemer hoofdelijk aansprakelijk voor de loonheffingen die zijn onderaannemer voor dat werk moet betalen. De onderaannemer kan op zijn beurt het werk deels uitbesteden aan een andere onderaannemer. De aannemer is dan ook hoofdelijk aansprakelijk voor de loonheffingen van die andere onderaannemer.

De ketenaansprakelijkheid ziet ook de eigenbouwer als aannemer. Dat is een ondernemer die zonder opdracht van anderen en niet in dienst van een ander in de normale uitoefening van zijn bedrijf werk uitvoert. Dit werk moet van stoffelijke aard zijn. Ben je een tuinbouwbedrijf en je laat de grondbewerking door een onderaannemer uitvoeren, dan geldt ook hier de ketenaansprakelijkheid.

Als je als tuinbouwbedrijf of als bouwbedrijf het werk uitbesteedt aan een ZZPér dan geldt in principe niet de wet ketenaansprakelijkheid.
De ZZPér (zelfstandige zonder personeel) heeft immers geen personeel in dienst en hoeft geen loonheffing af te dragen.
De aannemer loopt dan ook geen aansprakelijkheidsrisico. Als de ZZPér echter weer het werk uitbesteedt aan een ander die mogelijk wel personeel hiervoor inzet, dan is de opdrachtgever wel aansprakelijk.

Bescherming tegen aansprakelijkheid

Als je aannemer bent, dan kan je er voor zorgen om het risico van aansprakelijkheidsstelling zo klein mogelijk te houden. Dit geldt dan voor de onderaannemers die personeel hebben (dus niet voor de ZZP’er).

Beperking aansprakelijkheid door:

 • De onderaannemer te vragen naar een recente en originele verklaring betalingsgedrag.
 • Een goede administratie bij te houden van gegevens van de onderaannemer, waaronder een uittreksel inschrijving kamer van koophandel (*).
 • Te storten op een geblokkeerde rekening (G-rekening)

(*) U kunt de identiteit van de door uw onderaannemer ingezette werknemers aantonen met de volgende gegevens van de werknemer:

 • Naam, adres, woonplaats
 • Geboortedatum
 • Burgerservicenummer
 • Specificatie gewerkte uren
 • Nationaliteit
 • Id bewijs
 • Naam, adres woonplaats onderaannemer

Aanvraag verklaring voor zelfstandigen zonder personeel

Deze aannemer kan geen verklaring laten zien. Als een ZZP’er toch om een verklaring vraagt, dan laat de belastingdienst schriftelijk weten dat hij geen verklaring krijgt omdat hij geen loonheffing hoeft af te dragen. Dit is weer een bewijs voor de aannemer.

Aansprakelijkheid voor loonheffingen en omzetbelasting bij inlening van personeel.

Wat is inlenersaansprakelijkheid?

Inlenersaansprakelijkheid is aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw die de uitlener niet betaalt. Als je personeel inleent, dan kan de belastingdienst je hiervoor aansprakelijk stellen.

Wanneer ben je inlener?

Je bent inlener als je een werknemer inhuurt van een andere ondernemer en u de leiding hebt over op het toezicht op de ingeleende werknemer. Die werknemer blijft in dienst van die andere ondernemer, de uitlener. Blijft de uitlener de leiding en het toezicht houden? Dan gaat het niet om inlening maar om aanneming van werk. U hebt dan niet te maken met inlenersaansprakelijkheid. Mogelijk wel met de ketenaansprakelijkheid bij onder aanneming.

Staat de uitlener geregistreerd als uitlener?

Ga naar kvk.nl en doe de Waadi-check (wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs). Met een kvk nummer van uw uitlener ziet u of de onderneming is geregistreerd als uitlener.

Voor welke belastingen geldt de aansprakelijkheid?

De aansprakelijkheid geldt voor loonheffingen en btw van het ingeleende personeel.

Bescherming tegen aansprakelijkheid

Als inlener kan je het risico beperken door:

 • De uitlener te vragen naar een originele verklaring betalingsgedrag.
 • Goede administratie bij te houden
 • Te storten op een geblokkeerde rekening( G-rekening) wat overeenkomt met de door de uitlener af te dragen loonheffingen en BTW.