Nieuw BV recht

Op 1 oktober 2012 is het nieuwe B.V. recht in werking getreden. Dit houdt in dat voortaan met € 1,– kapitaal een B.V. opgericht kan worden i.p.v. minimaal € 18.000. De notariskosten voor de oprichting zullen minder worden, omdat een aantal formaliteiten is komen te vervallen. Ondernemers met een B.V. kunnen hun aandelenkapitaal verminderen tot € 1,– en onbelast vermogen uit de B.V. naar privé overhevelen. Bij de notaris zal echter een eenvoudige aanpassing in de statuten moeten worden doorgevoerd.

Meer vrijheden

Verder ontstaan meer vrijheden bij het opmaken van statuten en de uitgifte van allerlei aandelen (met bijvoorbeeld alleen stemrecht of alleen winstrecht en geen stemrecht).

Aansprakelijkheid

Daarnaast geldt een verdere aansprakelijkheid voor bestuurders en aandeelhouders indien gelden ontrokken worden aan de vennootschap waardoor de B.V. niet meer in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.